Uitnodiging Openbare Dorpsraad vergadering op 24-05-2022.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Verslag Openbarevergadering18-11-2019.(delaatstei.v.m.deCovid-19pandemie)U kunt alle verslagen lezen op: www.dreischor.com/ het dorp/dorpsraad/verslagen
  3. Jaarverslag2021 (terinzageaanwezig) en Financieelverslag2021 (opdetafels)
  4. Vragen van uit de zaal over zaken die niet op de agenda staan.
  5. Herinrichting Ring.Een toelichting door de gemeente en anders door onze mensen die zitting hebben in het platform, tekening aanwezig.
  6. Fietspad Dreischor-Schuddebeurs. Ambtenaren van het Waterschap Scheldestromen geven uitleg, tekening aanwezig.
  7. Pauze met gratis koffie.
  8. Bestuursverkiezing. Een maal per 4 jaar kunnen de zittende bestuursleden aangeven of ze weer een periode aan willen blijven. 2 mensen hebben te kennen gegeven het bestuur te verlaten. De 6 overblijvende zittende bestuursleden zijn onbeperkt herkiesbaar, het bestuur heeft inmiddels deze 6 herbenoemd. (Statuten art.5 lid 3.) Twee personen zijn inmiddels tot het bestuur toegetreden (Statuten art.5 lid 4) en eveneens benoemd. Rest nog één vacature, dan is het maximale aantal van 9 bestuurders bereikt. Kandidaten kunnen zich tot zaterdag 21 mei 19.30 uur verkiesbaar stellen, uitsluitend door in een schriftelijke verklaring aan te geven dat ze ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Die verklaring dient te worden bekend gemaakt aan de secretaris K.L.v.d.Werve, Heshuijzenstraat 8 te Dreischor. Uitsluitend permanente bewoners van de kern Dreischor kunnen zich verkiesbaar stellen. Zijn er meerdere kandidaten dan zal stemming plaatsvinden waarbij een eenvoudige meerderheid van stemmen bepalend is, de helft van de stemmen + 1 stem. De taakverdeling zal in een besloten bestuursvergadering worden besproken en vastgesteld. Het bestuur blijft in deze verantwoordelijk.
  9. Rondvraag en sluiting. Graag zien we uw komst tegemoet.

Posted

in

by

Tags: