Waterprojekt Dreischor

Waterprojekt Dreischor

Proeftuin KRW Dreischor

 

 

 

 

In het project 'Proeftuin kladerrichtlijn Water Dreischor' wordt geprobeerd  om op nieuwe manieren de waterkwaliteit te verbeteren. De polder van Dreischor is hiervoor een ideale 'proeftuin'.

    Looptijd: 2010 tot en met 2013

Contact: Marloes van Tilburg, Provincie Zeeland, m.v.tilburg@zeeland.nl 
Meer info: www.innovatielocaties.nl/waterkwaliteit en www.kaderrichtlijnwater.nl

 

Waarom een project in Dreischor?

De polder van Dreischor is een ideale proeftuin' om op nieuwe manieren de waterkwaliteit te verbeteren. Dreischor is geschikt als proeftuin, omdat er zowel huizen, landbouw, natuur én water aanwezig is. Ook gaat al het water uit de polder naar het gemaal toe en er komt ook geen water van buiten de polder Dreischor. Eind 2013 is het effect van de proeven bekend.

Wat zijn diffuse bronnen?

Diffuse bronnen zijn veel kleine bronnen die samen toch voor omvangrijke vervuiling kunnen zorgen. Bijvoorbeeld neerslag uit de lucht, overstorten van de riolering, verhardingen waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, niet gerioleerde woningen, afspoeling van landbouwgrond en zinken dakgoten.

Verminderen

Om te zorgen voor ecologisch gezonde wateren mogen er maar hele kleine hoeveelheden vervuilende stoffen in het water zitten. Vervuilende stoffen komen via puntbronnen en via diffuse bronnen in het water. In Dreischor wordt onderzocht welke diffuse bronnen mogelijk kunnen worden verminderd. En hierdoor de waterkwaliteit mogelijk wordt verbeterd.

Ervaringen

In Dreischor zijn er meerdere mogelijkheden om de diffuse bronnen te verminderen en hierdoor de waterkwaliteit wellicht te verbeteren. De ervaringen uit dit project bepalen of en welke aanpak geschikt is om op te nemen in het landelijke programma van de Kaderrichtlijn Water.

Grensoverschrijdend

Dreischor is een van de projectgebieden in een grensoverschrijdend project dat samen met de provincies Oost- en West-Vlaanderen en andere Vlaamse partners wordt uitgevoerd en gesubsidieerd wordt door de EU. De andere gebieden liggen in Oost- en West-Vlaanderen.

 

Wie zijn er bij het project betrokken?

Inwoners polder Dreischor

Activiteiten: workshops ecologisch tuinieren, water in de tuin en duurzaam klussen en het Watchproject basisschool De Klimop. De basisschool wordt begeleid door Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland.

Provincie Zeeland: Projectcoördinator

Waterschap Scheldestromen: Waterkwaliteitsbeheerder Het waterschap heeft de ringgracht gebaggerd en doet onderzoek naar achterliggende bronnen van vervuiling.

Landbouw: 12 agrariërs kijken op welke (nieuwe) manieren emissie van gewasbeschermingsmiddelen en mest vermindert kunnen worden en wisselen ervaringen uit. Met ondersteuning van het onderzoeksbureau DLV Plant.

Gemeente Schouwen-Duiveland:

De Gemeente heeft verschillende acties geformuleerd die ook in Dreischor worden toegepast. Onder andere het beperken van vervuilingsbronnen op de ringgracht en het toepassen van maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Meer over Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar ecologische gezonde wateren in heel Europa. Water is ecologisch gezond als daarin alle dieren en planten kunnen leven die bij dat soort water horen. In een sloot horen weer andere dieren thuis dan in een veenplas of een stromend beekje.

Provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn verplicht maatregelen uit te voeren waardoor in 2015, uiterlijk 2027, de door haar aangewezen wateren weer gezond kunnen zijn.

     

De proeven in en om Dreischor

Watchen door basisschoolleerlingen

Gedurende het project onderzoeken de leerlingen van de basisschool De Klimop de waterkwaliteit van de Ringgracht en de hoofdwatergang. Door te kijken welke dieren er in het water leven meten ze de waterkwaliteit.

Bekijk het filmpje waar scholieren onderzoek doen naar de
waterkwaliteit in de kerkgracht van Dreischor.

Landbouwspuit

Op het erf van de boer staat een landbouwmachine voor het bespuiten van landbouwgewassen (landbouwspuit). Bijzonder is het nieuwe systeem dat is gemonteerd op deze machine. De agrariër kan de landbouwspuit op een innovatieve manier reinigen, waardoor minder vuil water geproduceerd wordt.

 

Metingen bij vaste punten

Gedurende het project zijn er drie meetpunten waar meerdere keren per jaar de waterkwaliteit wordt gemeten. Eén meetpunt bevindt zich bij het gemaal waar het water uit het hele gebied naar toe stroomt en nog 1 à 2 punten in het agrarisch gebied. Doel van de metingen is om eind 2013 verminderde hoeveelheid van stoffen in het water te vinden.