Subsidie

Subsidie

Geachte organisaties,

Elk jaar bestaat de mogelijkheid om bij de Dorpsraad subsidie aan te vragen voor een bepaald doel/attractie wat u op uw evenement wilt organiseren. Zo lang de gemeente natuurlijk die bijdrage uitkeert aan de Dorpsraad. Is bestemd voor de Leefbaarheid om het even samen te vatten.

En even duidelijk zijn: bedrijven die met een commercieel oogmerk werken kunnen niet aanvragen. Het subsidie bedrag is alleen bedoeld voor clubs en stichtingen die een evenement organiseren en daar een financiële bijdrage voor nodig denken te hebben. En die op Dreischor gevestigd zijn. Van kracht blijft ook dat organisaties die rechtstreeks van de Gemeente subsidie ontvangen GEEN aanvrage kunnen doen.

Aanvragen kan het gehele jaar door bij de secretaris van de Dorpsraad, maar bedenk wel dat laat aanvragen soms kan leiden tot teleurstelling. Als het geld op is b.v.! De Dorpsraad zelf kan van dit geld ook zelf iets organiseren in het algemeen belang van het dorp. Van belang is ook dat het beoogde doel waarvoor subsidie aangevraagd wordt in het lopende jaar moet worden uitgevoerd. Na 31 december kan dus niet. U zult dan een nieuwe aanvrage moeten doen.

Schroom niet om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Maar lees ook de voorwaarden hieronder.

Dorpsraad Dreischor: Kor v.d.Werve, tel: 0111-401509 of dorpsrdreischor@zeelandnet.nl of: Heshuijzenstraat 8 4315 AZ Dreischor.

****************************************************************************************************************************

2019

Voorwaarden voor toekenning van Leefbaarheid subsidies door de Dorpsraad Dreischor.

Bij de behandeling en het toekennen van de jaarlijkse subsidies zullen de aanvragen in drie categorieën worden verdeeld, namelijk:

1. organisaties welke geen leden hebben en zich tot doel hebben gesteld het organiseren van een activiteit welke een of meerdere keren per jaar plaatsvindt.

2.organisaties met betalende leden of bezoekers.

3.nieuwe of in oprichting zijnde organisaties. M.b.t. punten 2 en 3: Statutair moeten zij tot de kern Dreischor behoren.

1. Organisaties of verenigingen uit Dreischor met niet betalende leden.

Aangaande Ad 1:

Het Dorpsraadbestuur zal een structurele subsidie in kunnen stellen die variabel is. Er dient wel een aanvraag worden ingediend waaruit blijkt dat de activiteit in het lopende jaar zal plaats vinden.

Er kan geen subsidie worden overgemaakt naar een privé banknummer.

2. Organisaties of verenigingen met als vestigingsplaats Dreischor met betalende leden. Hiertoe behoren ook
organisaties welke per activiteit een bijdrage vragen als tegemoetkoming in de te maken kosten voor hun evenement of doel.

Om voor subsidie in aanmerking te komen zal de aanvraag aan de onderstaande voorwaarden moeten worden voldoen:

Aangaande Ad 2:

1. Duidelijk omschreven (één) doel voor het lopende jaar.

2. Het overleggen van een eenvoudige, volledige, begroting voor dit doel/ evenement in het jaar van aanvraag.

3. U dient een specifiek doel te noemen wat slechts één maal per 3 jaar mag worden herhaald. Achteraf zal een evaluatie formulier moeten worden ingevuld waarin alle relevante zaken moet worden aangegeven. De gevraagde subsidie is niet bedoeld om algemene structurele (kas)tekorten van een organisatie op te heffen. Geld overmaken naar privé rekeningen is geen optie. Aangezien er een speciaal doel/evenement moet worden aangeven is het overleggen van de jaarrekening van de organisatie niet meer aan de orde.

Bij ontbreken vandeze gevraagde gegevens (1 tm 4) zal de aanvrage worden afgewezen.

3. Nieuw op te richten clubs, stichtingen of organisaties van evenementen in Dreischor.

Aangaande Ad 3:

Het aanvragen van een startsubsidie behoort tot de mogelijkheden. Deze kan mogelijk als garantiesubsidie (betaling achteraf) worden vastgesteld.

Er dient te worden aangegeven in welke categorie (1 of 2) de nieuwe organisatie valt of gaat vallen en wat hun doelstelling gaat worden.

Enkele aandachtspunten ter overweging van de toekenning en/of hoogte van het subsidie bedrag.

  • Over de hoogte van het toegekende bedrag door de Dorpsraad is GEEN discussie mogelijk. De raad dient rekening te houden met de voorwaarden door de Gemeente gesteld en de hoogte van het totaal per jaar te besteden toegekend budget Leefbaarheid.
  • Subsidie toekenning zal geen "vanzelfsprekendheid" zijn. Aangezien het door de Gemeente toegekende budget een structurele, vrij te besteden, subsidie is kunnen ook andere doelen dan hierboven genoemd worden gesteund. Dit ter beoordeling door de Dorpsraad.
  • Bij niet doorgaan of afgelasting van de activiteit zal het verleende subsidiebedrag moeten worden terugbetaald. De Dorpsraad kan hierbij uitzonderingen maken welke aan de werkelijkheid zullen
    worden getoetst. Denk hierbij aan weersomstandigheden b.v.
  • Bepaald wordt hierbij dat clubs of instellingen die subsidie van de Gemeente ontvangen NIET in aanmerking komen voor een subsidie door de Dorpsraad.